Sectie 1 - Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Volgens de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt door:


Unilabs Nederland B.V., Unilabs Diagnostics B.V., Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek B.V., Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede,

waaronder de volgende vestigingen vallen:

 • Saltro Hoofdvestiging, Mississippidreef 83, 565 CE Utrecht, 030 236 11 36
 • Medlon Hoofdvestiging, Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede, 088 463 35 66
 • SHO Hoofdvestiging, Florijnweg 4, 6883 JP Velp, 088 999 7777

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sectie 2 - Welke persoonsgegevens verzamelen we

Unilabs verzamelt de volgende persoonsgegevens over u:

 • Identificatiegegevens: Persoonlijke identificatiegegevens (d.w.z. meneer/mevrouw, voornaam, achternaam), persoonlijke contactgegevens (d.w.z. adres, telefoonnummer, e-mailadres).
 • Economische en financiële gegevens: Bankkaartgegevens (d.w.z. bankrekeningidentiteit, bankkaartnummer, vervaldatum van de bankkaart).

 

Sectie 3 - Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de rechtsgrondslag zoals hieronder beschreven:

Doel

Grondslag

Contract en relatie met leverancier beheren

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.

Leveranciersselectie

De verwerking is in het gerechtvaardigd belang van Unilabs om de vaardigheden van de leveranciers voor de voorgestelde dienst en de noodzaak om de nodige maatregelen te nemen voorafgaand aan de sluiting van het leverancierscontract te evalueren.

Facturen van leveranciers verwerken en betalingsrun genereren

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.

Uitgaven van leveranciers analyseren

De verwerking is in het gerechtvaardigd belang van Unilabs om de prestaties van zijn leveranciers te beoordelen.

 

Sectie 4 - Profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Niet van toepassing - er is geen sprake van profilering of geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Sectie 5 - Indirecte verzameling van gegevens

Niet van toepassing - er is geen sprake van indirecte gegevensverzameling bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Sectie 6 - Categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende ontvangers:

 • Binnen de Unilabs Group, met inbegrip van andere Unilabs-bedrijven, met bevoegd personeel belast met Aankoop, Kwaliteit, Aankoop, Operaties, Boekhouding & Financiën en IT.
 • Met dienstverleners, die in onze naam optreden en ons bijstaan in het beheer van onze activiteiten.

 

Sectie 7 - Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of wanneer de bewaartermijn is verstreken, worden ze indien mogelijk verwijderd. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien dit noodzakelijk is in overeenstemming met wettelijke vereisten.

 

Artikel 8 - Overdracht van persoonsgegevens

Vanwege de internationale dimensie van de Unilabs Group kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') naar landen die door de Europese Commissie zijn erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden op basis van een adequaatheidsbesluit, zoals Zwitserland, waar het hoofdkantoor van Unilabs is gevestigd, en naar andere landen met verschillende beschermingsniveaus.

Volgens de verordening inzake gegevensbescherming, om een passend beschermingsniveau te garanderen voor uw persoonsgegevens die naar die landen worden overgedragen, implementeert Unilabs relevante waarborgen zoals de ondertekening van een overeenkomst voor gegevensoverdracht op basis van de standaard contractuele clausules ('SCC's') uitgegeven door de Europese Commissie. Schrijf naar het volgende adres als u kopieën van dergelijke contracten wilt ontvangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sectie 9 - Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • (a) Recht om bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze basis. Neem hiervoor contact met ons op.
 • (b) Toegang tot uw persoonsgegevens: U kunt toegang vragen tot een kopie van uw persoonsgegevens die we bewaren, samen met informatie over welke persoonsgegevens we gebruiken, waarom we ze gebruiken, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren en of ze zijn gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. U kunt kosteloos om toegang verzoeken.

In overeenstemming met de AVG zullen we zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op een geldig verzoek om toegang. In sommige omstandigheden kunnen we de tijd om te antwoorden met nog eens twee maanden verlengen. Bijvoorbeeld wanneer het verzoek complex is. In dat geval laten we u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten en leggen we u uit waarom de verlenging nodig is.

 • (c) Toestemming: Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te gebruiken, kunt u uw toestemming altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, stopt Unilabs met het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • (d) Aanpassing: U kunt ons vragen onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen of aan te vullen.
 • (e) Wissen: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer het niet langer noodzakelijk is voor ons om deze te gebruiken, u uw toestemming heeft ingetrokken of wanneer we geen grondslag hebben om deze te bewaren.
 • (f) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om u of een derde partij te voorzien van een deel van de persoonsgegevens die wij over u bewaren in een gestructureerde, veelgebruikte, elektronische vorm, zodat deze gemakkelijk kunnen worden overgedragen.
 • (g) Beperking: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we over u gebruiken te beperken wanneer u hebt gevraagd om ze te wissen of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik ervan.
 • (h) Geen geautomatiseerde besluitvorming: Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen of een vergelijkbaar significant effect op u hebben, tenzij (i) u ons uw toestemming hebt gegeven (ii) het noodzakelijk is voor een contract tussen u en ons, of (iii) anderszins wettelijk is toegestaan. U hebt ook bepaalde rechten om beslissingen die over u zijn genomen aan te vechten. We voeren momenteel geen geautomatiseerde besluitvorming uit in verband met onze relatie met u, maar we zullen u van tevoren op de hoogte stellen als dit verandert.

 

Sectie 10 - Wijze van uitoefening

Om uw rechten uit te oefenen, vult u het webformulier in dat beschikbaar is via deze link.

U kunt uw rechten ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De uitoefening van uw rechten is gratis.

 

Artikel 11 - Recht om een klacht in te dienen bij FG

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit Privacy Statement of onze uitvoering met betrekking tot gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 12 - Recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan of over een verzoek dat u aan ons hebt gesteld en u hebt geen tevredenstellend antwoord van ons en/of onze FG ontvangen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van uw verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

De toezichthoudende autoriteit van Nederland is: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoge Nieuwstraat 8
P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Tel. +31 70 888 8500

Fax +31 70 888 8501

Ga voor de contactgegevens van de andere gegevensbeschermingsautoriteiten naar de lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Commissie.