Sectie 1 - Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Volgens de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt door:


Unilabs Nederland B.V., Unilabs Diagnostics B.V., Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek B.V., Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede,

waaronder de volgende vestigingen vallen:

 • Saltro Hoofdvestiging, Mississippidreef 83, 565 CE Utrecht, 030 236 11 36
 • Medlon Hoofdvestiging, Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede, 088 463 35 66
 • SHO Hoofdvestiging, Florijnweg 4, 6883 JP Velp, 088 999 7777

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sectie 2 - Welke persoonsgegevens verzamelen we

Unilabs verzamelt de volgende persoonsgegevens over u:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, thuisadres, geboortedatum.
 • Professionele gegevens: werktijden, functietitel, functie, werkafdeling, rang, anciënniteit, huidige positie.
 • Financiële gegevens: bankrekeninggegevens, salarisgegevens.
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons en onze derden.

 

Sectie 3 - Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de rechtsgrondslag zoals hieronder beschreven:

Doel

Grondslag

Relatie met zorginstellingen, ziekenhuizen en zorgprofessionals beheren

Het beheren van relaties met zorginstellingen, ziekenhuizen en zorgverleners omvat het uitwisselen van patiëntinformatie zoals medische dossiers en testresultaten om gecoördineerde en efficiënte zorg te garanderen.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.

Kwaliteit beheren

Kwaliteitsmanagement garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van testresultaten door middel van gestandaardiseerde procedures, regelmatige kalibratie en onderhoud van instrumenten, de implementatie van interne en externe kwaliteitscontroles en training van intern personeel volgens kwaliteitsnormen.

De verwerking is in het gerechtvaardigde belang van Unilabs om zijn operationele normen en klanttevredenheid te handhaven en te verbeteren.

Audits uitvoeren

Interne en externe audits uitvoeren om het niveau van interne controle te beoordelen en te voldoen aan de voorschriften.

De verwerking is in het gerechtvaardigde belang van Unilabs om de niveaus van interne controle te beoordelen en is noodzakelijk om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving.

Betalingen/facturen verwerken

Het verwerken van betalingen en facturen bestaat uit het uitschrijven van facturen voor geleverde diensten of producten, het ontvangen en registreren van betalingen en het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding en financiële administratie.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Communiceren met bestaande en potentiële klanten

Communiceren met bestaande en potentiële klanten houdt in dat je klantinformatie verzamelt en analyseert om gerichte communicatiestrategieën te creëren, zoals e-mailmarketing, sociale media en advertentiecampagnes.

De verwerking is in het gerechtvaardigde belang van Unilabs om zijn diensten en activiteiten te ontwikkelen en te verbeteren (in het geval van potentiële klanten kan dit, onder bepaalde voorwaarden, een rechtsgrondslag voor toestemming zijn).

 

Sectie 4 - Profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Niet van toepassing - er is geen sprake van profilering of geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Sectie 5 - Indirecte verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen ook indirect zijn verzameld uit verschillende bronnen:

Categorieën van indirect verzamelde persoonsgegevens

Bron

Identificatie en professionele gegevens

Websites

 

Sectie 6 - Categorieën ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende ontvangers:

 • Binnen de Unilabs Group, met inbegrip van andere Unilabs bedrijven, met bevoegd personeel belast met commerciële en operationele activiteiten.
 • Met dienstverleners die namens ons handelen en ons assisteren bij het beheer van onze activiteiten, zoals Atalmedial, Exact en WebHare.

 

Sectie 7 - Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of wanneer de bewaartermijn is verstreken, worden ze indien mogelijk verwijderd. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien dit noodzakelijk is in overeenstemming met wettelijke vereisten.

 

Artikel 8 - Overdracht van persoonsgegevens

Vanwege de internationale dimensie van de Unilabs Group kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') naar landen die door de Europese Commissie zijn erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden op basis van een adequaatheidsbesluit, zoals Zwitserland, waar het hoofdkantoor van Unilabs is gevestigd, en naar andere landen met verschillende beschermingsniveaus.

Volgens de verordening inzake gegevensbescherming, om een passend beschermingsniveau te garanderen voor uw persoonsgegevens die naar die landen worden overgedragen, implementeert Unilabs relevante waarborgen zoals de ondertekening van een overeenkomst voor gegevensoverdracht op basis van de standaard contractuele clausules ('SCC's') uitgegeven door de Europese Commissie. Schrijf naar het volgende adres als u kopieën van dergelijke contracten wilt ontvangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sectie 9 - Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • (a) Recht om bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze basis. Neem hiervoor contact met ons op.
 • (b) Toegang tot uw persoonsgegevens: U kunt toegang vragen tot een kopie van uw persoonsgegevens die we bewaren, samen met informatie over welke persoonsgegevens we gebruiken, waarom we ze gebruiken, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren en of ze zijn gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. U kunt kosteloos om toegang verzoeken.

In overeenstemming met de AVG zullen we zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op een geldig verzoek om toegang. In sommige omstandigheden kunnen we de tijd om te antwoorden met nog eens twee maanden verlengen. Bijvoorbeeld wanneer het verzoek complex is. In dat geval laten we u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten en leggen we u uit waarom de verlenging nodig is.

 • (c) Toestemming: Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te gebruiken, kunt u uw toestemming altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, stopt Unilabs met het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • (d) Aanpassing: U kunt ons vragen onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen of aan te vullen.
 • (e) Wissen: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer het niet langer noodzakelijk is voor ons om deze te gebruiken, u uw toestemming heeft ingetrokken of wanneer we geen grondslag hebben om deze te bewaren.
 • (f) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om u of een derde partij te voorzien van een deel van de persoonsgegevens die wij over u bewaren in een gestructureerde, veelgebruikte, elektronische vorm, zodat deze gemakkelijk kunnen worden overgedragen.
 • (g) Beperking: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we over u gebruiken te beperken wanneer u hebt gevraagd om ze te wissen of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik ervan.
 • (h) Geen geautomatiseerde besluitvorming: Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen of een vergelijkbaar significant effect op u hebben, tenzij (i) u ons uw toestemming hebt gegeven (ii) het noodzakelijk is voor een contract tussen u en ons, of (iii) anderszins wettelijk is toegestaan. U hebt ook bepaalde rechten om beslissingen die over u zijn genomen aan te vechten. We voeren momenteel geen geautomatiseerde besluitvorming uit in verband met onze relatie met u, maar we zullen u van tevoren op de hoogte stellen als dit verandert.

 

Sectie 10 - Wijze van uitoefening

Om uw rechten uit te oefenen, vult u het webformulier in dat beschikbaar is via deze link.

U kunt uw rechten ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De uitoefening van uw rechten is gratis.

 

Artikel 11 - Recht om een klacht in te dienen bij de FG

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit Privacy Statement of onze uitvoering met betrekking tot gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 12 - Recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan of over een verzoek dat u aan ons hebt gesteld en u hebt geen tevredenstellend antwoord van ons en/of onze FG ontvangen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van uw verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

De toezichthoudende autoriteit van Nederland is: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoge Nieuwstraat 8
P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Tel. +31 70 888 8500

Fax +31 70 888 8501

Ga voor de contactgegevens van de andere gegevensbeschermingsautoriteiten naar de lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Commissie.