Sectie 1 - Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Volgens de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt door:


Unilabs Nederland B.V., Unilabs Diagnostics B.V., Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek B.V., Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede,

waaronder de volgende vestigingen vallen:

 • Saltro Hoofdvestiging, Mississippidreef 83, 565 CE Utrecht, 030 236 11 36
 • Medlon Hoofdvestiging, Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede, 088 463 35 66
 • SHO Hoofdvestiging, Florijnweg 4, 6883 JP Velp, 088 999 7777

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sectie 2 - Welke persoonsgegevens verzamelen we

Unilabs verzamelt de volgende persoonsgegevens over u:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, e-mailadres, woonadres, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), foto, geslacht.
 • Beroepsgegevens: arbeidscontracten en bijbehorende HR-gegevens, curriculum vitae, werktijden, functietitel, functie, werkafdeling, rang, ingangsdatum huidige functie, anciënniteit, huidige functie, vakantie- en feestdagenadministratie, contactgegevens noodgevallen, AGB-code, Artscode, BIG-registratie.
 • Financiële gegevens: bankrekeninggegevens, salarisgegevens, salarisafspraken, bonusuitkeringen, toelagen, uitkeringen, sofi-nummers, persoonsgegevens van echtgenoten en/of verwanten waaronder burgerlijke staat, gezinsgegevens voor recht op uitkering.
 • Gegevens over prestaties: prestatiebeoordelingen, formele notities van prestatiebeoordelingsgesprekken, documentatie over prestatieverbeteringsplannen.
 • Onderzoeksgegevens: kopieën van formele klachten van werknemers, aantekeningen van formele onderzoeken en/of disciplinaire vergaderingen, formele getuigenverklaringen, gedocumenteerde uitkomsten van dergelijke onderzoeken en/of disciplinaire hoorzittingen.
 • Technische gegevens: Unilabs e-mail, Unilabs telefoonnummer, IP-adres.
 • Medische gegevens: medische attesten, ziekteverzuimgegevens, ziektegeldgegevens, bedrijfsgeneeskundige beoordelingen.

 

Sectie 3 - Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de rechtsgrondslag zoals hieronder beschreven

Doel

Grondslag

Personeelsdossier

Voldoen aan de arbeids- en inkomstenwetgeving en ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden correct worden nageleefd en beheerd, en de planning en organisatiestructuur binnen Unilabs beheren.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan verschillende arbeids- en inkomstenwetten. De verwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Contactgegevens voor noodgevallen worden van werknemers verzameld om de vitale belangen van werknemers te beschermen in geval van een ongeval of noodgeval.

Als de persoon de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan het zijn dat de organisatie het dienstverband niet kan voortzetten.

Beheer van zakenreizen

Zakenreizen organiseren en mogelijk maken.

De verwerking is in het gerechtvaardigd belang van Unilabs om reizen en mobiliteit van personeel te beheren (personeel in staat stellen veilig te reizen en vergoed te worden).

Beheer klokkenluidersregelingen

Klokkenluidersregelingen beheren.

De verwerking is in het gerechtvaardigd belang van Unilabs om werknemers in staat te stellen hun bezorgdheid te uiten over vermoedelijk gedrag of praktijken die illegaal zijn of in strijd met het bedrijfsbeleid en om ongepast gedrag en ongepaste acties te corrigeren.

Salaris

Ervoor zorgen dat werknemers betaald worden in overeenstemming met hun contractuele rechten en dat alle wettelijke en statutaire inhoudingen betaald worden in het kader van onze verplichtingen tegenover omzet als werkgever.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan verschillende arbeids- en inkomstenwetten. De verwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ziektewetuitkering terugbetalen

Ziektewetuitkeringen toewijzen aan het juiste personeel.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Pensioenadministratie

Het pensioenrecht van de werknemer goed beheren en voldoen aan de noodzakelijke pensioenregels.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de pensioenwetgeving. De verwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor pensioendoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als de persoon de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan de organisatie zijn pensioen mogelijk niet beheren.

Functioneringsmanagement

De prestaties van werknemers beheren in overeenstemming met het relevante bedrijfsbeleid.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en is in het gerechtvaardigd belang van de werkgever om de prestaties van werknemers te beheren in omstandigheden waarin dergelijke belangen niet zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van werknemers.

Klachten-, disciplinaire en pesterijen- en intimidatieonderzoeken

Ervoor zorgen dat klachten en/of tuchtzaken van werknemers op de juiste manier worden afgehandeld en dat ze naar behoren worden onderzocht in overeenstemming met de beginselen van natuurlijke gerechtigheid en het relevante Unilabs-beleid en de arbeidswetgeving.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van een werkgever om eerlijke procedures toe te passen bij elk onderzoek naar werknemers, voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en is in het gerechtvaardigd belang van de werkgever om klachten van werknemers volledig te onderzoeken in omstandigheden waarin dergelijke belangen niet zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van werknemers.

Beheer van netwerk-, beveiligings- en IT-middelen en -tools

Beschermen tegen de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en internet en ervoor zorgen dat werknemers dergelijke systemen gebruiken in overeenstemming met het Unilabs-beleid. Dit omvat ook het ter beschikking stellen van de juiste IT-middelen en -tools.

De verwerking is in het gerechtvaardigd belang van Unilabs om de prestaties van werknemers te beheren en de veiligheid van e-mail- en internetsystemen te waarborgen in omstandigheden waarin dergelijke belangen niet zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van werknemers.

Beoordeling van de arbeidscapaciteit

Afwezigheden van werknemers beheren, het ziektegeld beheren in overeenstemming met de arbeidsovereenkomst en het werknemershandboek, zodat Unilabs de arbeidsgeschiktheid van relevante werknemers kan beoordelen.

De verwerking is noodzakelijk om, met inachtneming van passende waarborgen, de arbeidsgeschiktheid van de werknemer te beoordelen en om verplichtingen uit te voeren en rechten uit te oefenen op grond van het arbeidsrecht en de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid.

Beheer beëindiging dienstverband

Adequaat beheren van de beëindiging van de arbeidsrelatie.

De verwerking is noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst na te leven en is in het gerechtvaardigd belang van de werkgever om de beëindiging van de arbeidsrelatie te beheren in overeenstemming met het bedrijfsbeleid in omstandigheden waarin dergelijke belangen niet zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van werknemers.

 

Sectie 4 - Profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Niet van toepassing - er is geen sprake van profilering of geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Sectie 5 - Indirecte verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen ook indirect zijn verzameld uit verschillende bronnen:

Categorieën van indirect verzamelde persoonsgegevens

Bron

Identificatie en professionele gegevens

Andere Unilabs-entiteiten

Artsen en andere professionele medische specialisten

Handelsregisters (openbare bron)

 

Sectie 6 - Categorieën ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende ontvangers:

 • Binnen de Unilabs Group, met inbegrip van andere Unilabs-bedrijven, met bevoegd personeel belast met HR, payroll, controlling en financiën, IT, commerciële activiteiten. Ze zullen ook worden gedeeld met uw lijnmanager. Identificatiegegevens, professionele gegevens en werkorganisatie worden op grotere schaal intern gedeeld en voor specifieke evenementen met de organisatoren van de evenementen.
 • Met providers die namens ons handelen en ons helpen bij het beheer van onze activiteiten, zoals:
  • Finance en HR applicatie
  • UWV
  • Preventie en Gezondheidszorg: Meditel
  • De Arbodienst
  • De Belastingdienst
  • Pensioenfonds: Zorg & Welzijn
  • Zorgverzekering: IZZ
  • IT-beveiligingsadviseurs, Medisch personeel, Verzekeraars (i.v.m. onze vaste ziektekostenverzekering).

 

Sectie 7 - Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of wanneer de bewaartermijn is verstreken, worden ze indien mogelijk verwijderd. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien dit noodzakelijk is in overeenstemming met wettelijke vereisten.

 

Section 8 – Transfer of personal data

Vanwege de internationale dimensie van de Unilabs Group worden uw persoonsgegevens in sommige situaties doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') naar landen die door de Europese Commissie zijn erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden op basis van een adequaatheidsbesluit, zoals Zwitserland, waar het hoofdkantoor van Unilabs is gevestigd voor administratieve doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere landen, zoals de Verenigde Staten, waar metadata van Outlook worden opgeslagen.

In overeenstemming met de verordening inzake gegevensbescherming en om een passend beschermingsniveau te waarborgen voor uw persoonsgegevens die naar deze landen worden overgedragen, neemt Unilabs relevante voorzorgsmaatregelen zoals de ondertekening van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht op basis van de door de Europese Commissie uitgegeven standaardcontractbepalingen ('SCC's'). Schrijf naar het volgende adres als u kopieën van dergelijke contracten wilt ontvangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sectie 9 - Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • (a) Recht om bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze basis. Neem hiervoor contact met ons op.
 • (b) Toegang tot uw persoonsgegevens: U kunt toegang vragen tot een kopie van uw persoonsgegevens die we bewaren, samen met informatie over welke persoonsgegevens we gebruiken, waarom we ze gebruiken, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren en of ze zijn gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. U kunt kosteloos om toegang verzoeken.

In overeenstemming met de AVG zullen we zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op een geldig verzoek om toegang. In sommige omstandigheden kunnen we de tijd om te antwoorden met nog eens twee maanden verlengen. Bijvoorbeeld wanneer het verzoek complex is. In dat geval laten we u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten en leggen we u uit waarom de verlenging nodig is.

 • (c) Toestemming: Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te gebruiken, kunt u uw toestemming altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, stopt Unilabs met het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • (d) Aanpassing: U kunt ons vragen onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen of aan te vullen.
 • (e) Wissen: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer het niet langer noodzakelijk is voor ons om deze te gebruiken, u uw toestemming heeft ingetrokken of wanneer we geen grondslag hebben om deze te bewaren.
 • (f) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om u of een derde partij te voorzien van een deel van de persoonsgegevens die wij over u bewaren in een gestructureerde, veelgebruikte, elektronische vorm, zodat deze gemakkelijk kunnen worden overgedragen.
 • (g) Beperking: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we over u gebruiken te beperken wanneer u hebt gevraagd om ze te wissen of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik ervan.
 • (h) Geen geautomatiseerde besluitvorming: Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen of een vergelijkbaar significant effect op u hebben, tenzij (i) u ons uw toestemming hebt gegeven (ii) het noodzakelijk is voor een contract tussen u en ons, of (iii) anderszins wettelijk is toegestaan. U hebt ook bepaalde rechten om beslissingen die over u zijn genomen aan te vechten. We voeren momenteel geen geautomatiseerde besluitvorming uit in verband met onze relatie met u, maar we zullen u van tevoren op de hoogte stellen als dit verandert.

 

Sectie 10 - Wijze van uitoefening

Om uw rechten uit te oefenen, vult u het webformulier in dat beschikbaar is via deze link.

U kunt uw rechten ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De uitoefening van uw rechten is gratis.

 

Artikel 11 - Recht om een klacht in te dienen bij FG

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit Privacy Statement of onze uitvoering met betrekking tot gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 12 - Recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan of over een verzoek dat u aan ons hebt gesteld en u hebt geen tevredenstellend antwoord van ons en/of onze FG ontvangen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van uw verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

De toezichthoudende autoriteit van Nederland is: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoge Nieuwstraat 8
P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Tel. +31 70 888 8500

Fax +31 70 888 8501

Ga voor de contactgegevens van de andere gegevensbeschermingsautoriteiten naar de lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Commissie.